www.c3.hu/~magyarnyelv/14-3/Forgacs_2014-3.pdf

kesztyűbe dudálni szólások eredetének kérdéséhez. 1. Tanulmányomban a címben is ... A GRIMM-szótár szerint ennek is többféle jelentése volt, azaz jelenthe-.

www.c3.hu/~magyarnyelv/14-3/Forgacs_2014-3.pdf - kapcsolódó dokumentumok

kesztyűbe dudálni szólások eredetének kérdéséhez. 1. Tanulmányomban a címben is ... A GRIMM-szótár szerint ennek is többféle jelentése volt, azaz jelenthe-.

A ,tevecsikó, jelentés bota szó ... alátámaszt, hogy ugyanez a jelentés szó található meg egyébként a nyírségi ... Buzgány, Bökén ! Bökény, ártán ! ártány).

Néhány kun eredet családnév. A magyarországi török eredet személy- és helynevek kutatása már régóta foglalkoztatja a hazai és külföldi tudósokat.

Magyar értelmez kéziszótár. 1. A „Magyar értelmez kéziszόtár´ (a továbbiakban: eKsz.) második, átdolgozott kiadása (a továbbiakban: eKsz.2) jelent s határk ...

Kontra {iklós jía, ald 1985 ló1 2010, delmb€r 31 iA az MTA Nrehtudomáry] ln! ... magyarul a Csak ez nincs és a Csak ez vall ííandatok jelentése eltéIő, ...

Ez a kép a legegyszer&bb formájában tükrözi az emberi ... a kezét) vkinek; egymás kezét fogják; kéz a kézben; kezet rá! egy olyan szituáciόt ábrá-.

a keresett szó vagy fordulat „osztrák” vagy „német” voltát. ... -Semmel, -Fleisch – császármorzsa, -zsemle, -hús; Mineralwasser – Sprudel – ásványvíz; ...

egyértelműen a skandinavisztika körébe vonja, egyszerűen azért, mert a rúnaleletek 98 százaléka skandináv területről maradt ránk és ezek nyelve a 6. század ...

Az Új magyar tájszótár – egy beteljesült szótári vállalkozás ... (Egy másik nagy tájszótár, a „Dictionary of American Regional English” első kötete megje-.

részben azt fogom bemutatni, hogy az imperatív operátor szükségszerűen nagyobb ... figyelhetjük, hogy bennük a módjel jelentése különböző.

Döbrentei Gábor és a Régi Magyar Nyelvemlékek. 1. 1838-ban jelent meg a nyelvészeti szemléletű szövegkiadás első nagy vállalko-.

mint ARISZTOTELÉSZ Rétorikája(Kr. e. 329–323), CORNIFICIUSA C. Herenniusnak ajánlott rétorika (Kr. e. 86–82), CICERO De inventione (A feltalálásról, Kr. e.

első igazi alkalmazójának Gorgiaszt tekinthetjük, de Thraszümakhosz és Iszokratész is élt vele. Míg a verselésben elsődleges szerepet a verslábak kapnak, ...

Liptó-t talán első ide rendelt, szláv nevű ispánja után nevezték el. ... a következő helynevek vannak etimológiai kapcsolatban Liptó megye Árpád-kori Mede-.

hogy mindegyikünk élt már nemcsak a meggyőzés, de a manipuláció eszközeivel ... Első jelentése Erdélyi közmondásgyűjteményében már szerepel: „Oly le-.

+ határozórag finn: [hän] meni kirjasto + -on. [hän] ige névszó + határozórag. Látható, hogy a határozórag jelentése maga a szemantikai tartalom, ...

Vargha Fruzsina Sára: A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált... 151 ... Lassan huszonöt éve, hogy fölmerült a magyar nyelvjárások.

Pátrovics Péter: Nyelvi időkép és idő-attitűdök ... példázza ezt a magyar mihez kezdjek az időmmel? kifejezés, vagy a szicíliai olasz.

A multimodális ember–gép kommunikáció modellezésének alapjai ... a konvencionális jelentés és a sugallt jelentés kapcsolatának kifejtését, illetőleg a kom-.

Kolorádóbogár. A Leptinotarsa decemlineata megnevezésére a magyar köznyelvben több szó is ver- seng: burgonyabogár (hivatalos neve, expliciten: kolorádói ...

A gyümölcsnevek rendszere és történeti vizsgálata. A gyümölcsnevek szó- tára. Doktori disszertáció. ... Gyümölcsnevek a Komárom-Esztergom megyei Bábolnán.

Generatív nyelvészet és szociolingvisztika. 1. Bevezetés. – Nehezen képzelhető el egyazon tudomány mibenlétéről két olyan gyökeresen eltérő koncepció (a ...

Eredetileg Gömöralmágy, Medveshidegkút, Óbást, Gömörpéterfala, Tajti és Vecsek- lő településeket szokás medvesalji falvaknak nevezni (vö.

A varázsige, varázsszó a néprajzi szakirodalomban c s o d a t e v ő hatásúnak tekin- tett szó, mondóka (ÉKsz.2 1430; NéprLex. 5: 487), amely a r á o l v a s ...

Egyes szám / többes szám váltakozást mutató jelzős szerkezeteken azokat a jelző–jelzett szó kapcsolatokat értem, ame- lyekben a kétféle forma nem az egy ...

Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról – korpusznyelvészeti alapon. 1. Az írásgyakorlat és a helyesírási szabályok által meghatározott ...

Keszler Borbála 1939. augusztus 30-án született, ezért is ünnepeljük most 80. szüle- tésnapját. ... Keszler Borbála hosszú éveken át vezette az ELTE magyar.

kifejezésnek több jelentése is van, ezeket a); b); c) stb. jelöléssel különítettem el. A jelentésmagyarázatok elsődleges forrása a Magyar szólások, ...

eltérő szavak sorakoznak, hanem a helyesírási eltérés is stiléma (fojtatás-folytatás) (44). A dolgozat összegzéseként megállapítja a szerző, ...

kérdéses lehet egy-egy új keletű nyelvi jelenség megértése. ... leírások megegyeznek abban, hogy kiemelik: a neologizmus olyan jelenség, amely új-.

nak, a 10–16 éves korú gyermekek magyar nyelvi képzésének. ... A kínai gyerekek esetében a magyar mint idegen nyelv tanításának a célja sajátsá-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.